EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

 

Základní ustanovení

Prodávající

 • ROJKA s.r.o.
 • Chlumova 9
 • 586 01 Jihlava
 • IČ: 26953145
 • Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 47482.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a informací na stránkách uvedených.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích. Vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační. Společnost ROJKA s. r. o. a její internetový obchod rojka-autohifi.cz, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Předmět smlouvy

Místem plnění je prodejna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci k dopravě zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru zboží.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
 • Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky.
 • Zakoupené zboží posíláme jen po České republice.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné ke dni objednání zboží.

Ceny u položek zboží v internetovém obchodě platí pro nákup zboží pouze v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi dopravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky. Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy zákazník nepřevezme objednané zboží dle sjednaných podmínek, vzniká dodavateli nárok zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 20 % ze sjednané ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná následující den po dni, kdy dojde k porušení povinnosti převzít zboží. Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy se zákazník ocitne v prodlení s úhradou ceny zboží, vzniká dodavateli nárok zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 0,05 % ze sjednané ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná následující den po dni, kdy dojde ke vzniku prodlení s úhradou ceny zboží.

Nárok na uhrazení smluvní pokuty není dotčen případným odstoupením od smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu vzniklé škody.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je – předá dopravci do dvou pracovních dnů po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně sedm pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce.

 

Dopravní podmínky a poštovné

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL nebo Toptrans. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin.

Kupující, je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@rojka.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 • PPL : cena dobírky je 125,- Kč včetně DPH.
 • Toptrans : cena dobírky je 175,- Kč včetně DPH.
 • Při objednávce vyšší jak 5 000,- Kč s DPH je doprava a dobírka ZDARMA !

 

Další práva a povinnosti smuvních stran

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě 14dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

 

Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

 •       poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 •       poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 •       první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy finanční prostředky. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění..

Pro uplatnění práva na výmaz osobních údajů z naší databáze nás kontaktujte na email info@rojka.cz

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.